Praktische tips

Vastgoedeigenaren verduurzamen hun panden

Vastgoedeigenaren uit de Achterhoek kwamen 13 april 2023 bij elkaar om zich te laten informeren over de mogelijkheden om hun panden te verduurzamen. Hoe verdelen vastgoedeigenaren en huurders de kosten en opbrengsten van verduurzaming van (ver)huurpanden evenwichtig met elkaar. Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) had voor deze gelegenheid expert Sannie Verweij uitgenodigd om haar kennis en ervaring op dit punt met de vastgoedeigenaren te delen en hun vragen te beantwoorden.

 

Verduurzaming vastgoed is gezamenlijke verantwoordelijkheid

 

De bijeenkomst vond plaats in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Na een korte aftrap door Jan Straatman, programmamanager AOD, opende wethouder Rens Steintjes de werksessie. Hij benadrukte dat vastgoedeigenaren en huurders gezamenlijk de verduurzaming aan moeten pakken. Niet alleen AOD, maar ook gemeenten helpen daarbij met financiële regelingen. In het blog zijn de belangrijkste financiële regelingen in de Achterhoek op een rij gezet. Daarna kreeg Sannie Verweij de vloer. Ze is expert op het gebied van verduurzaming van vastgoed.

 

Toekomstwaarde en verhuurbaarheid

 

Sannie Verweij heeft bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Dutch Green Building Council en als adviseur van vastgoedbeleggers veel ervaring opgedaan met dit onderwerp. Als ervaringsdeskundige ging ze met vastgoedeigenaren in gesprek over hun motieven. Energiekosten en duurzaamheid blijken belangrijk voor de verhuurbaarheid en toekomstwaarde van vastgoed. De vastgoedeigenaren waren het erover eens dat je in deze tijd als goed huisbaas niet om verduurzaming heen kunt.

 

Verplichtingen

 

Sannie zette de belangrijkste wettelijke verplichtingen op een rij. In het verlengde van de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit, die in 2024 worden opgenomen in de Omgevingswet, zijn voor verschillende branches lijsten opgesteld van ‘erkende maatregelen’. Deze zogeheten eml’s zijn min of meer verplicht. Vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk voor de gebouwgebonden maatregelen (categorie G-ebouwen). De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de activiteiten (categorie F-aciliteiten en P-rocessen). Zie ook de infographic van RVO. Voor eind 2023 moeten bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken, hun informatieplicht energiebesparing actualiseren.

 

Afspraken maken

 

Sannie toonde daarnaast instrumenten om grip te krijgen op het energieverbruik. Wie is bijvoorbeeld aanspreekbaar op de informatieplicht energiebesparing of de label-C verplichting? Wat blijkt? Het hangt ervan af; onder andere van de afspraken die gemaakt zijn in de huurovereenkomst over de verantwoordelijkheid voor het casco, de inbouw, de inrichting en de energierekening.

 

Lusten en lasten

 

Een knelpunt bij verhuurpanden is de verdeling van kosten en opbrengsten. Verduurzaming blokkeert namelijk als de een alle lasten moet dragen en de ander het voordeel heeft van lagere energiekosten (split incentive). Sannie liet aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe verhuurders en huurders vanuit een gezamenlijk belang kunnen werken aan een duurzamer pand, beheersing van energiekosten, een evenwichtige verdeling van lusten en lasten, betere werkomstandigheden en een beter milieu.

 

 

                               “Als huisbaas wil je weten wat je te doen staat en hoe je dat regelt. Je blijft tenslotte ondernemer en wilt gezonde afspraken maken over lusten en lasten.”

 

Ga in gesprek

 

Kernboodschap is dat elke situatie anders is en dat aantrekkelijke oplossingen alleen tot stand komen in goed overleg van huurders en verhuurders. Er zijn voor hen allerlei aanleidingen om het gesprek met elkaar aan te gaan. De vernieuwing van de huurovereenkomst is een hele belangrijke. Het is essentieel dat verhuurders en huurders met elkaar in gesprek gaan, afspraken maken over de te nemen maatregelen en hoe ze deze kunnen financieren. Kortom, samenwerken om het pand te verduurzamen. Want alleen samen kom je verder.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie, zie onze berichten in het blog, de kennisbank en social media.

Lokale ondernemersorganisaties, gemeenten, provincie Gelderland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) hebben sinds 2017 veel ondernemers geholpen om energie te besparen. Het verstrekken van informatie over technische maatregelen, kosten en baten, subsidies & financiering en wettelijke verplichtingen heeft bedrijven aangezet om aan de slag te gaan. Lees in het blog, de kennisbank en social media hoe dit uitpakte. Ongeveer 750 ondernemers kregen een energiebesparingsadvies zodat ze prioriteiten konden stellen.
Officieel zou AOD eind vorig jaar haar activiteiten beëindigen. Op verzoek van de gemeenten is AOD nog even doorgegaan, vooral vanwege de enorme stijging van energiekosten. Aan ondernemers is gevraagd welke ondersteuning voor hen het beste werkt. Naast de Deuren-Dicht actie zijn inmiddels in verschillend gemeenten campagnes gevoerd in het centrum en op bedrijvenparken. En er is met vastgoedeigenaren gesproken over de manier waarop zij de verduurzaming het beste kunnen regelen met hun huurders.

Op 25 april wordt in het centrum van Winterswijk een energiecampagne gehouden. De activiteiten van AOD zullen in de loop van 2023 eindigen.

 

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek 

Al ruim een jaar werken de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en VNO-NCW Achterhoek in samenwerking met het Gelders Energieakkoord, de gemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek, Achterhoek Verbindt! en 8RHK ambassadeurs aan een expertisecentrum voor bedrijven in de Achterhoek. Op 18 april hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om de oprichting hiervan te ondersteunen. Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hadden eind vorig jaar hun commitment al uitgesproken. Vanaf 1 mei zal het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek verder vorm krijgen.

 

Ondersteuning ondernemers

Het Ondernemerscentrum heeft tot taak om ondernemers en ondernemersorganisaties in eerste lijn te ondersteunen bij het verduurzamen van bedrijven. In de startfase ligt het accent op energie en circulariteit. Op den duur zullen ook klimaatadaptatie en biodiversiteit aan de orde komen.

Het Ondernemerscentrum heeft drie invalshoeken: het ondersteunen van individuele bedrijven bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, het ondersteunen van groepen van bedrijven (bijvoorbeeld op een bedrijvenpark) om gezamenlijk te verduurzamen en het ondersteunen van ondernemersorganisaties met knelpunten, zoals de Regionale Energiestrategie of netcongestie.

Voor de uitvoering is een klein kernteam verantwoordelijk, naast een flexibelen naast een flexibele schil van specialisten

Heeft u een vraag over verduurzaming van uw bedrijfspand? Elke maandag tussen 9 en 10 uur kunt u Jan Straatman bellen voor advies!

 

Maak gebruik van het telefonische spreekuur en stel Jan al uw vragen over energie.

 

U kunt Jan bereiken op 06  27 01 48 79.

Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Henk Bulten

 

We gaan hergebruiken, repareren en recyclen

Vanaf 2014 zetten we als gemeente Doetinchem in op duurzaamheid. Dat is een leerproces geweest, inmiddels zijn we zover dat we ons bij alles wat we doen afvragen: draagt dit bij aan een duurzame samenleving? Nu maken we werk van een volgend thema: de circulaire economie. Ik ben verantwoordelijk voor die portefeuille in het college van B en W. Willen we de aarde leefbaar houden en onze welvaart veiligstellen, dan moeten we stappen zetten.

 

Tot voor kort gebruikten we grondstoffen om producten te maken en als ze niet meer nodig waren gooiden we ze weg. Al of niet in de verbrandingsoven. Dat kan niet meer. Hergebruik, repareren, recyclen, dat zijn de uitdagingen van de toekomst. Het rijksbeleid is dat we in het jaar 2050 een circulaire economie hebben. De totale kringloop, in alle sectoren. We kunnen de aarde niet blijven uitputten.

 

Als overheid hebben we doelstellingen geformuleerd. Het rijk, de provincies, onze eigen regio Achterhoek, de gemeenten. Wat is haalbaar, wat is effectief? Wie zet waarop in? Als Doetinchem kunnen we niet alles, daarvoor zijn we te klein. Maar we kunnen zeker onze bijdrage leveren en dat gaan we ook doen. Eén van de prioriteiten die we hebben gesteld is: de circulaire gemeentelijke organisatie.

 

We leggen de lat hoog, als het gaat om CO2-uitstoot en fair trade. Dat betekent bijvoorbeeld: wordt voor de koffie die we inkopen een eerlijke prijs betaald en komt de opbrengst bij de juiste mensen terecht? Daar zijn we kritisch op.

 

De eerste voorbeelden van de nieuwe aanpak zijn er. Bij de reconstructie van de Europaweg hebben we het oude asfalt gebruikt voor het fundament van de vernieuwde weg. Voor de toekomstige nieuwbouw van de Wilhelminaschool worden veel hergebruikte en milieuvriendelijke materialen gebruikt. Net als bij het ceremoniepaviljoen op natuurbegraafplaats De Slangenburg waar nu aan gebouwd wordt. In de nieuwe wijk De Kwekerij in Wijnbergen combineren we ecologisch verantwoord bouwen met meer diversiteit in de natuur. We zetten ook sterk in op hergebruik. Meubilair, groene stroom, lichtmasten, verkeersborden.

 

Dat bereiken we door afspraken te maken met organisaties zoals ons eigen bedrijf Buha, verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. En met al onze leveranciers. Voor een deel gaat dat vanzelf. Bij De Kwekerij bijvoorbeeld vroegen bouwbedrijven spontaan: mogen wij verder gaan dan wat jullie van ons vragen? Natuurlijk. Meer mag altijd.

 

Ik wil geen valse verwachtingen wekken. We staan nog maar aan het begin van een onomkeerbare ontwikkeling en we moeten nog veel leren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we geen andere keuze hebben. Alles bij elkaar betekent het dat niet alle goedkoopste inschrijvers de gemeentelijke opdracht krijgen. Sterker nog: in de meeste gevallen zijn we duurder uit.

 

Soms denk je: dit is een aantrekkelijke aanbieding. Als je dan kritisch kijkt naar het benodigde transport en de milieubelasting daarvan denk je: we doen het niet. Dan gaan we voor een andere aanbieding. Omdat het écht nodig is.

 

Henk Bulten
Wethouder van onder andere Financiën, Circulaire economie en Grondzaken

Iedere maand vertelt een wethouder over een onderwerp waar de gemeente zich

mee bezighoudt. Deze keer aan het woord: wethouder Rens Steintjes.

 

Duurzaamheid: op naar de praktijk

“Na de verkiezingen werd ik enthousiast over een nieuw onderwerp in mijn portefeuille: duurzaamheid. In combinatie met natuur en landschap, klimaatadaptie en ruimtelijke ordening buitengebied kun je veel betekenen.

 

Er zijn grote uitdagingen. Ondanks dat we van het rijk elk jaar meer dan een miljoen euro gaan krijgen voor klimaatmaatregelen, is het erg lastig om goede mensen te vinden die dit werk gaan uitvoeren. We vissen als gemeenten allemaal in dezelfde vijver en die is zo goed als leeg.

 

Ook het overvolle stroomnet is een probleem. Je kunt wel overstappen op andere energiebronnen dan gas, maar als het netwerk het niet aan kan zit je vast. Liander werkt hard om de capaciteit uit te breiden, maar dat kost tijd.

 

Dat we nog een lange weg te gaan hebben staat vast. In 2050 moeten alle huizen en gebouwen gasvrij zijn. In onze Transitievisie Warmte hebben we vijftien wijken benoemd waarmee we op korte termijn in gesprek gaan. De eerste gesprekken hebben we gehad, met mensen in de  kleurrijke Buurt en een deel van de Romantische Buurt op Dichteren.

 

We hebben een groep enthousiaste bewoners gevonden met wie we de plannen uit gaan  werken. Natuurlijk zijn er ook mensen die het niet zien zitten. Ik snap dat, ik ben ook van de generatie die zelf een verwarmingsketel wil en een eigen auto op de oprit. Het probleem is: we kunnen onze huidige manier van leven niet volhouden. Je ziet niet voor niets een ontwikkeling van bezit naar gebruik van voorzieningen.

 

De oudere wijken in onze gemeente worden niet vergeten. Op kortere termijn moet je denken aan betere isolatie, er is niets mis met tochtstrips en radiatorfolie. Wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken. Daar valt nog veel winst te halen.

 

In de afgelopen jaren zijn er prachtige regelingen gemaakt om mensen te helpen die hun huis

willen verduurzamen. Huurders, kopers, ondernemers, mensen in het buitengebied: niemand wordt overgeslagen. Daarvoor moet ik mijn voorganger Frans Langeveld een compliment maken. Nu is het zaak om de plannen verder uit te voeren.

 

Weg van het papier, op naar de praktijk. Zodat onze inwoners weten dat die regelingen er zijn. Er is een serieuze energiecrisis, waardoor mensen in de problemen komen. Geluk bij een ongeluk: je hoeft niemand meer uit  te leggen dat er echt iets moet gebeuren.”

 

Rens Steintjes

Wethouder van onder andere mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke ordening buitengebied

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt mkb-ondernemers te verduurzamen en geeft een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor de energieadvies op maat en de uitvoering daarvan. Per 1 april is de subsidieregeling open.

 

De subsidie is voor mkb-bedrijven tot 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen, die een of meer bedrijfpanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren. Uw bedrijf mag niet onder de wetteiljke energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat uw bedrijfspand niet meer dan 5.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt. De subsidie vergoedt 80% van de kosten van het energieadvies voor de verduurzaming van het pand en ondersteuning bij de uitvoering van dit advies.

 

Meer weten?

Ga naar de website van RVO voor meer informatie over deze subsidieregeling.

 

De energierekeningen zijn schrikbarend gestegen, en het einde is nog niet in zicht. Voor ondernemers heeft ditzijn weerslag op het rendement en de liquiditeit. Tijd om in actie te komen. Afgelopen weken hebben er op initiatief van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ontbijtsessies met ondernemersorganisaties in diverse Achterhoekse gemeenten plaatsgevonden. Samen met de betrokken ondernemers sparren over energiebesparing, inzet duurzaamheid en hoe AOD hen ondersteuning kan bieden. De uitkomsten hebben interessante en nuttige informatie opgeleverd. Per kern en bedrijventerrein worden er in de komende weken campagnes opgezet. Doetinchem komt in actie!

 

Ontbijtsessie


Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ondersteunt en stimuleert ondernemers om duurzaam te ondernemen en hun energiekosten structureel te verlagen. Dat is nu urgenter dan ooit. AOD is in de afgelopen periode om tafel gegaan met ondernemers tijdens ontbijtsessies. “Het is fijn om in gesprek te zijn en te blijven met betrokkenen. Ik kijk terug op zeer nuttige sessies. We slaan de handen ineen om bedrijven doelgericht te helpen hun energiekosten structureel te verlagen en de Achterhoek nog duurzamer te maken,“ aldus Jan Straatman, programmamanager AOD.

 

Campagne Doetinchem


Ondernemers in Doetinchem snel en praktisch helpen, zodat ze grip krijgen op hun bedrijfskosten m.b.t. energie en duurzaamheid. Dit is het doel van de campagne in Doetinchem. Wat kun je verwachten als ondernemer in Doetinchem? Op maandagen van 9:00 – 10:00 uur kan je terecht voor een telefonisch consult om de adviseurs het hemd van het lijf vragen. Donderdag 13 april komt het energieteam naar de centrumondernemers in Doetinchem toe.

 

Stel ons energieteam al je vragen om jouw energiekosten te verlagen!


Naast de campagnes per kern heeft AOD een uitgebreide kennisbank waar ontzettend veel praktische tips en handvatten gebundeld zijn. Bijvoorbeeld: ‘praktische tips over energiebesparing’, ‘stappenplan DOE-scan bij BCI’, ‘energie besparen door huurder of verhuurder?’ Maar er is meer, bekijk ook eens de subsidies en financiële regelingen.

 

Ondernemer in Doetinchem en meedoen met de campagne op 13 april a.s.? Het energieteam komt naar jou toe en je weet in no time wat je kunt doen om energie te besparen. Meld je aan onderstaande button.

Aanmelden bezoek energieteam Doetinchem

Op donderdag 13 april 2023 organiseert Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren over energie- en toekomstwaarde van vastgoed. De locatie voor deze bijeenkomst is stadion De Vijverberg in Doetinchem. De inloop met soep en broodjes is om 18:00 uur. Na de opening door wethouder Rens Steintjes om 18:30 uur start de werksessie onder leiding van Sannie Verweij (expert op het gebied van verduurzaming van vastgoed en adviseur van veel vastgoedbeleggers).

 

Waardevolle inzichten en kennis op het gebied van huur, verhuur en verduurzamen

Als vastgoedeigenaar wil je graag weten wat er speelt. AOD heeft afgelopen periode ontbijtsessies gehouden om van ondernemers te horen waar hun informatiebehoefte ligt om energiekosten te beheersen. Het bleek dat bij vastgoedeigenaren nog veel onduidelijkheid bestaat over huur- en verhuursituaties. De bijeenkomst op 13 april is georganiseerd om vastgoedeigenaren waardevolle inzichten en kennis te bieden op het gebied van huur, verhuur en duurzaamheid. Sannie Verweij heeft als adviseur van vastgoedbeleggers veel ervaring opgedaan met het verduurzamen van verhuurpanden. Ze deelt deze avond haar kennis en gaat in op al je vragen.

 

Weet wat je te doen staat en hoe je dat regelt

Energiekosten en duurzaamheid zijn steeds belangrijkere aspecten bij de verhuurbaarheid en toekomstwaarde van vastgoed. Het is hierbij essentieel dat verhuurders en huurders goede afspraken maken en samenwerken om het pand te verduurzamen; want alleen samen kom je verder. Hoe verdeel je investeringen en opbrengsten? Wie is aanspreekbaar op de informatieplicht of label-C verplichting? Als huisbaas wil je weten wat je te doen staat en hoe je dat regelt. Het komt allemaal aan bod tijdens de bijeenkomst van 13 april 2023.

 

Interessante werksessie met Sannie Verweij

Sannie Verweij heeft bij het RVO, het Dutch Green Building Council en als adviseur van vastgoedbeleggers veel praktijkkennis opgedaan met dit onderwerp. Als ervaringsdeskundige spreekt ze over de (toekomstige) waarde van vastgoed, verhuurbaarheid van panden en de verdeling van kosten en opbrengsten tussen huurder en verhuurder. Aan de hand van praktijkvoorbeelden (best practices) laat ze zien hoe verhuurders en huurders gezamenlijk kunnen werken aan een duurzamer pand, beheersing van energiekosten en een beter klimaat.

 

“Kortom, een waardevolle avond die je als vastgoedeigenaar niet mag missen. Want je gaat naar huis met handvatten om je panden op een duurzame manier te verhuren en te beheren,” motiveert Jan Straatman, programmamanager AOD.

 

Wil jij erbij zijn? Meld je dan nu aan via deze pagina!

Ja, er is congestie op het elektriciteitsnet. En ja, dat duurt nog jaren voor het is opgelost. Maar dat betekent niet dat we als Gelderse partijen niets kunnen doen. Sterker nog: er kan veel ‘achter de meter’ worden gerealiseerd. Denk aan energie-hubs op bedrijventerreinen om netbelasting te voorkomen, energievragers die zich kunnen aanpassen aan de beschikbaarheid ervan, hernieuwbare bronnen die direct zijn gekoppeld aan de vraag en: de mogelijkheden van opslag.

 

Wachten met plannen zou betekenen dat we achter de feiten blijven aanlopen. De netbeheerder moet immers weten voor welke capaciteit ze moeten bouwen. Daarom nodigt netbeheerder Liander het GEA-netwerk uit voor het webinar “Doorbouwen in tijden van congestie”. Speciaal bedoeld voor bedrijven(terreinen), energiecoöperaties en gemeenten. Aanvang: 15.30 uur (online).

 

Het webinar heeft een praktisch karakter. We bespreken de mogelijkheden aan de hand van drie praktijkvoorbeelden: Energiecoöperatie Betuwewind (met directeur Gerlach Velthoven), bedrijventerrein Apeldoorn-Noord (met energiespecialist/ ondernemer Tycho Tomassen) en de gemeente Neder-Betuwe (met wethouder Stefan van Someren, tevens co-voorzitter RES Regio Rivierenland). Er is ruimte voor vragen.

 

Zo wordt het duidelijk(er) wat er nu wél kan. Congestie is voorlopig nog niet weg dus is er veel noodzaak om nieuwe mogelijkheden te gebruiken. Ondertussen moeten we vooral doorgaan met plannen die een doorlooptijd van meerdere jaren hebben (wind- en zonneparken, nieuwe bedrijventerreinen enz.). In 2029 moet een belangrijk deel van de huidige schaarste zijn opgelost. Dat betekent dat ook de plannen bekend moeten zijn bij de netbeheerder zodat die dat kan verwerken in de planning en de budgetten. Want ook een verzwaring (onderstations, regelstations) kent een lange doorlooptijd.

 

Aanmelden kan via deze link.

 

Bron: Gelders Energieakkoord

De energierekeningen zijn schrikbarend gestegen, en het einde is nog niet in zicht. Voor ondernemers heeft dit zijn weerslag op het rendement en de liquiditeit. Tijd om in actie te komen. Afgelopen weken hebben er op initiatief van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ontbijtsessies met ondernemersorganisaties in diverse Achterhoekse gemeenten plaatsgevonden. Samen met de betrokken ondernemers sparren over energiebesparing, inzet duurzaamheid en hoe AOD hen ondersteuning kan bieden. De uitkomsten hebben interessante en nuttige informatie opgeleverd. Per kern en bedrijventerrein worden er in de komende weken campagnes opgezet. Borculo trapt af!

 

Ontbijtsessie

Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ondersteunt en stimuleert ondernemers om duurzaam te ondernemen en hun energiekosten structureel te verlagen. Dat is nu urgenter dan ooit. AOD is in de afgelopen periode om tafel gegaan met betrokkenen tijdens ontbijtsessies. “Het is fijn om in gesprek te zijn en te blijven met betrokkenen. Ik kijk terug op zeer nuttige sessies. We slaan de handen ineen om ondernemers doelgericht te helpen hun energiekosten structureel te verlagen en de Achterhoek nog duurzamer te maken,“ aldus Jan Straatman, programmamanager AOD.

 

Borculo trapt af met snelle campagne

Ondernemers in Borculo snel en praktisch helpen, zodat ze grip krijgen op hun bedrijfskosten m.b.t. energie en duurzaamheid. Dit is het doel van de campagne in Borculo. Wat kun je verwachten als ondernemer in Borculo? Op 15 en 16 maart worden telefonische consulten georganiseerd en kunt u de adviseurs het hemd van het lijf vragen. Dinsdag 28 maart komt het energieteam naar de centrumondernemers in Borculo toe. Wilt u daar vooraf meer over weten? Kom dan op 20 maart naar de informatiebijeenkomst waarin Herbert te Velthuis (stadsmanager Borculo) en Jan Straatman (programmamanager AOD) u alles vertellen over de campagne en verdere mogelijkheden om energie te besparen.

 

Stel ons energieteam al je vragen om jouw energiekosten te verlagen!

Naast de campagnes per kern heeft AOD een uitgebreide kennisbank waar ontzettend veel praktische tips en handvatten gebundeld zijn. Bijvoorbeeld: ‘praktische tips over energiebesparing’, ‘stappenplan DOE-scan bij BCI’, ‘energie besparen door huurder of verhuurder?’ Maar er is meer, bekijk ook eens de subsidies en financiële regelingen op de kennisbank pagina.

 

Ondernemer in Borculo en meteen meedoen met de campagne op 28 maart a.s.? Het energieteam komt naar u toe en u weet in no time wat u kunt doen om energie te besparen.

 

Aanmelden bezoek energieteam

Geplande besparing door de deelnemende bedrijven per jaar

kWh

Geplande besparingen door de deelnemende bedrijven per jaar

Geplande opwekking door de deelnemers per jaar

kWh

Deze ondernemers in de Achterhoek gingen u voor.

Ondernemers

Per gemeente

Actualiteiten en succesverhalen

Sannie Verweij

Vastgoedeigenaren verduurzamen hun panden

Vastgoedeigenaren uit de Achterhoek kwamen 13 april 2023 bij elkaar om zich te laten informeren...

Lees meer
Kosten verlagen? Energieteam vragen!

Start Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

Lokale ondernemersorganisaties, gemeenten, provincie Gelderland en Achterhoek Onderneemt Duurzaam...

Lees meer
telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Heeft u een vraag over verduurzaming van uw bedrijfspand? Elke maandag tussen 9 en 10 uur kunt u...

Lees meer
meer berichten

Video van ondernemers

Weten wat u zelf kunt besparen?

Meer informatie